ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony PL   EN   DE

RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PReal’s sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa. Dane rejestrowe: KRS: 0000641513, NIP: 1132920117, REGON: 365620837.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane przetwarzamy w celu dostarczenia kompletnej informacji na temat lekarzy w Polsce i na Świecie, promowania i wyróżniania polskich i międzynarodowych profesjonalistów, a przede wszystkim dostarczenia rzetelnej informacji na temat rynku medycznego w Polsce.

Przetwarzamy dane na podstawie:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  - przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe Czytelników/Pacjentów i Lekarzy na podstawie przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.  Dane osobowe na temat zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) przetwarzamy na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie na rzecz Czytelników/Pacjentów i Lekarzy usług opisanych w Regulaminie,
 • realizacja umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienie Czytelnikowi/Pacjentowi zarezerwowania terminu wizyty i zapewnienie Czytelnikowi/Pacjentowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zmianie terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji z wizyty,
 • zadawanie pytań Lekarzom,
 • dodawanie opinii o Lekarzach i Placówkach Medycznych.

Wykluczenia i wyłączenia

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Lekarza. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty.
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań Lekarzowi. Brak zgody uniemożliwi zadanie pytania.
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dodania opinii o Lekarzu. Brak zgody uniemożliwi dodanie opinii.

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem danych osobowych można się skontaktować:

Przekazywanie danych podmiotom trzecim (np. lekarzom)

Obsługa procesu rezerwacji wizyty u Lekarza oznacza przekaznie danych osobowych Czytelnika/Pacjenta. Przekazane dane osobowe mogą być widoczne dla Lekarza, a także osób przez niego uprawnionych, tzw. personel medyczny.

Zachowujemy prawo do przekazania danych osobowych takim odbiorcom jak:

 • firmy księgowe i audytorskie,
 • urzędy administracji publicznej,
 • kancelarie prawne,
 • firmy IT.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy.

Prezentowanie danych innym Czytelnikom/Pacjentom?

Nie przezentujemy danych bez zgody. Prezentujemy nick, a za zgodą Czytelnika/Pacjenta dane: imię i nazwisko oraz treść zapytania do Lekarza oraz treść opinii.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Czynność tę można przeprowadzić poprzez konto w systemie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dostęp do prywatnych pytań i wiadomości

Prywatne pytania i wiadomości umieszczane są na serwerach i w bazach danych, a zatem pozostają w dyspozycji uprawnionych pracowników ProfesjonalnyLekarz.pl Oznacza to, że dostęp do tych danych jest ograniczony do pracowników, którzy zajmują się administrowaniem serwerami i bazami danych, a także mają specjalne upoważnienia nadane przez PReal’s sp. z o.o. Stosujemy rozwiązania informatyczne, które mają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, a także zapobiegać nadużyciom. Narzędzia te automatycznie monitorują treści zamieszczane w Serwisie, w tym prywatne pytania i wiadomości.

Przetwarzanie danych osobowych Czytelników/Pacjentów i Lekarzy w celach marketingowych

Nie przetwarzamy bez zgody.

Profilowanie Czytelników/Pacjentów i Lekarzy

Na podstawie zanonimizowanych gromadzonych danych pochodzących od Czytelników/Pacjentów i Lekarzy  (np. pliki cookies, itp.) możemy przeprowadzać profilowanie, tj. dostosowywać zawartość Portalu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes ProfesjonalnyLekarz.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Robimy to po to, by świadczyć usługi dopasowane do potrzeb użytkowników.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Prawa Czytelników/Pacjentów w związku z ich danymi osobowymi

 • Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. Dotyczy to także profilowania. Każdy Czytelnik/Pacjent  i Lekarz ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych. Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo wnieść sprzeciw do otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji, dodanie opinii, zmiany jej treści lub autoryzacji. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych w tym celu.

 • Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo do uzyskania od ProfesjonalnyLekarz.pl potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, możemy prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez nas.
 • Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczącego tych danych.

 • Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich przetwarzaliśmy te dane osobowe,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a ProfesjonalnyLekarz.pl nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym możemy w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na nas (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności, które nie będą łączyły się z wykorzystaniem danych osobowych. Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

  • gdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ProfesjonalnyLekarz.pl ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje ProfesjonalnyLekarz.pl, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 • Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Portalowi. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żebyśmy przesłali te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Czytelnika/Pacjenta i Lekarza, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi

Każdy Czytelnik/Pacjent i Lekarz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych

Dbamy o dane osobowe. W tym celu stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne aktualizacje oprogramowania systemowego,
 • regularne aktualizacje oprogramowania typu firewall i systemów antywirusowych,
 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych,
 • ustrukturyzowane uprawnienia,
 • certyfikacja pracowników mających dostęp do baz danych,
 • stosowane metody kryptograficzne.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych

Dodatkowe regulacje

 • Regulamin: profesjonalnylekarz.pl/strona/regulamin
Polityka prywatności: profesjonalnylekarz.pl/strona/polityka-prywatnosci


ProfesjonalnyLekarz.pl
ul. Algierska 17L/5
03-977 Warszawa

kontakt@profesjonalnylekaz.pl

Copyrights 2022 ProfesjonalnyLekarz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie preals.pl

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Twoje dane przetwarza:

PREALS sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa
KRS: 0000641513, NIP: 1132920117, REGON: 36562083700000
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł.