ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony PL   EN   DE

Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE PROFESJONALNYLEKARZ.PL


§1

Postanowienia ogólne

1. Definicje:
a. Usługodawca – PReal's Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000641513, NIP 8361556065, REGON 015177327, kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych;
b. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie: www.profesjonalnylekarz.pl;
c. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła konto;
d. Pacjent – Użytkownik, który korzysta z usług Profesjonalisty w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych oraz ochrony i profilaktyki zdrowia za pomocą Serwisu, lub – w przypadku małoletnich dzieci - jego przedstawiciel ustawowy;
e. Profesjonalista – Użytkownik będący lekarzem, lekarzem dentystą lub inną osobą wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne, a także w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia;
f. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych lub medycznych;
g. Wizytówka – podstrona Profesjonalisty umieszczona w Serwisie zawierająca dane dotyczące Profesjonalisty lub Placówki, w której przyjmuje, publikacje Profesjonalisty lub dokumenty jego dotyczące, które zdecydował się udostępnić Użytkownikom;
h. Konto – wpis Użytkowników w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do określonych Usług;
i. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
j. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
k. Usługi Premium – usługi dedykowane przez Usługodawcę dla Profesjonalistów, świadczone na podstawie osobnego Regulaminu Usług Premium.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 lit. k. powyżej, Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2

Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Placówek oraz Wizytówki Profesjonalistów;
b. umożliwia rezerwację wizyt u Profesjonalistów w konkretnych Placówkach, które udostępniły taką funkcjonalność – po udostępnieniu tej funkcji przez Profesjonalistę;
c. umożliwia kontakt Pacjentów z Profesjonalistą;
d. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii;
e. umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Profesjonalistów, ich osiągnięciami oraz publikacjami;
f. umożliwia zapoznanie się z publikacjami popularno-naukowymi z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia, pielęgnacji oraz aktualnościami medycznymi i paramedycznymi, w tym w szczególności publikacjami dotyczącymi kongresów, targów branżowych i innych istotnych wydarzeń dla rynku usług zdrowotnych, medycznych i paramedycznych;
g. umożliwia Profesjonalistom zamieszczanie i modyfikowanie informacji o sobie, osiągnięciach, specjalizacjach, karierze naukowej i zawodowej, a także zamieszczanie publikacji ich autorstwa, oraz skanów dokumentów Profesjonalisty;
h. umożliwia Profesjonalistom odnoszenie się do opinii Pacjentów oraz odpowiadanie na zadane przez nich pytania;
i. umożliwia uzyskanie Certyfikatu Profesjonalnego Lekarza, potwierdzającego spełnienie przez Profesjonalistę warunków w zakresie stosowania kodeksu dobrych praktyk Serwisu, będącego zbiorem dobrych praktyk w relacji z pacjentami i zasad, którymi powinien kierować się lekarz, zaczerpniętych z Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Karty Praw Pacjenta oraz opinii na temat jakości świadczonych przez niego usług.
2. Korzystanie przez Pacjentów z usług Serwisu jest bezpłatne.
3. Za Usługi Premium Usługodawca może pobierać opłaty od Profesjonalistów na podstawie odrębnej umowy (zawieranej bezpośrednio z Profesjonalistami) i na podstawie Regulaminu Usług Premium.

§3

Warunki świadczenia usług

1. W celu korzystania z Usług należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz najnowszą wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera.
2. Przy zamieszczaniu jakichkolwiek treści oraz korzystaniu z Usług lub funkcjonalności Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do działania z poszanowaniem prawa. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest bezwzględnie zakazane. Treści o charakterze bezprawnym będą wychwytywane przez moderatorów Serwisu i usuwane bądź niedopuszczane do publikacji.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań do zapewnienia płynnego działania Serwisu. W przypadku zaistnienia problemów technicznych lub czasowej modernizacji systemu, Usługodawca dochowa należytej staranności w celu niezwłocznego usunięcia ewentualnych problemów technicznych lub ponownego uruchomienia zmodernizowanego Serwisu, tak aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
4. Każda osoba korzystająca z Internetu może zapoznawać się z informacjami, opiniami o Profesjonalistach, ich Wizytówkami, dokumentami zamieszczonymi w Serwisie, publikacjami i aktualnościami zamieszczanymi w Serwisie oraz korzystać z wyszukiwarki Profesjonalistów - bez konieczności rejestracji. Wystawianie opinii Profesjonalistom, zadawanie im pytań, rezerwowanie wizyt nie wymaga rejestracji Pacjenta w Serwisie, ale wymaga podania danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
5. Informacje i opinie o Profesjonalistach i Placówkach publikowane są w szablonie Wizytówki. Opinie publikowane są w formie wypowiedzi Pacjentów zgodnie z trybem opisanym w §4 poniżej. Profesjonaliści mogą odpowiadać na zamieszczone w Serwisie opinie Pacjentów.
6. Zarezerwowanie terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt będzie możliwe po włączeniu tej funkcjonalności przez Profesjonalistę i po dokonaniu pozytywnej weryfikacji numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail Pacjenta.
7. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, Pacjent otrzyma powiadomienie na wskazany przez siebie adres email z prośbą o odwołanie terminu wizyty w przypadku niemożności skorzystania z zarezerwowanego terminu oraz z odpowiednim linkiem przekierowującym do strony odwołania rezerwacji. Odwołanie terminu wizyty jest również możliwe z poziomu otrzymanej wiadomości lub Konta Użytkownika.
8. Odpowiedzialność za niestawienie się Pacjenta w umówionym terminie na wizytę zarezerwowaną za pomocą Kalendarza Wizyt i potwierdzoną w Serwisie spoczywa na Pacjencie. Odpowiedzialność za należyte wykonanie usług przez Profesjonalistę, w tym w szczególności w zakresie dochowania terminu zarezerwowanego przez Pacjenta za pomocą Kalendarza Wizyt i potwierdzonego przez Profesjonalistę spoczywa na Profesjonaliście.
9. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie – odpowiednio: Pacjenta, Profesjonalisty lub Placówki. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu.
10. Płatność za usługi świadczone przez Profesjonalistę będzie się odbywać na warunkach i w trybie określonym przez Profesjonalistę lub Placówkę oraz według stosowanych przez nich cen. W przypadku uruchomienia przez Profesjonalistę lub Placówkę płatności internetowych, oraz wyboru takiej metody płatności przez Pacjenta, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony operatora płatności.
Usługodawca nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tytułu rozliczeń Pacjenta z Profesjonalistą lub Placówką, a także dodatkowych opłat administracyjnych i prowizji z tytułu umówionych wizyt.

§4

Dodawanie opinii o Profesjonalistach i Placówkach

1. Zamieszczając opinię w Serwisie, Pacjent zobowiązany jest do merytorycznego odniesienia się do świadczonych przez Profesjonalistę usług. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności usługowej Profesjonalisty lub Placówki i opierać się na bezpośrednich doświadczeniach Pacjenta w kontakcie z Profesjonalistą lub Placówką. W przypadku leczenia dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do świadomego wyrażenia opinii, opinię może sformułować opiekun obecny podczas wizyty u danego Profesjonalisty.
2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu – opinie zawierające takie treści, będą wychwytywane i blokowane przez moderatora. W takim przypadku Użytkownik otrzyma informację drogą mailową o przyczynach zablokowania opinii.
3. Każda opinia przed publikacją poddawana jest ocenie moderatora w celu zablokowania treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, rasistowskim, ksenofobicznym, nawołującym do nienawiści, odnoszącym się do życia prywatnego lub rodzinnego, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia czy religii lub innych treści zakazanych przez prawo. W takim przypadku Użytkownik otrzyma informację drogą mailową o przyczynach zablokowania opinii.
4. W przypadku przesłania przez Pacjenta do publikacji opinii negatywnej, moderator informuje Profesjonalistę o treści opinii umożliwiając mu niezwłoczne zgłoszenie zastrzeżeń co do treści opinii. Komentarz Profesjonalisty niezwłocznie przesyłany jest za pomocą poczty elektronicznej Pacjentowi, który chce zamieścić negatywną opinię w Serwisie. Jeśli w ocenie moderatora przesłana opinia rodzi ryzyko naruszenia dóbr osobistych Profesjonalisty, Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany przez moderatora z zapytaniem, czy w dalszym ciągu Pacjent podtrzymuje wolę publikacji negatywnej opinii w niezmienionej treści. W przypadku podtrzymania woli publikacji danej opinii w niezmienionej treści, Pacjent zostanie poproszony o dokonanie weryfikacji numeru telefonu komórkowego oraz adresu email oraz wyrażenie zgody na publikację opinii z podaniem jego imienia i nazwiska – w takim przypadku opinia zostanie upubliczniona w Serwisie pod imieniem i nazwiskiem Pacjenta wraz z odpowiedzią Profesjonalisty. Weryfikacja będzie przeprowadzona poprzez przesłane na numer telefonu komórkowego Użytkownika jednorazowego hasła autoryzacyjnego, które użytkownik obowiązany jest wprowadzić celem zamieszczenia opinii. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Użytkownika wymaganej w procesie akceptacji lub moderacji Usługodawca ma prawo wstrzymać publikację opinii.
5. Pacjent na każdym etapie weryfikacji może zrezygnować z publikacji opinii, jak również poprosić moderatora o usunięcie zamieszczonej uprzednio opinii. Usunięta opinia będzie jednakże zarchiwizowana przez Serwis i będzie przechowywana na potrzeby ewentualnych postępowań spornych. Serwis może podać do publicznej wiadomości usunięte opinie po uprzednim usunięciu danych osobowych.
6. Pacjent może zamieścić:
a. tylko jedną opinię dla jednego Profesjonalisty, jeśli opinia jest niezwiązana z wizytą,
b. po jednej opinii do każdej umówionej za pośrednictwem Serwisu wizyty. Opinia może dotyczyć kilku procedur medycznych (w szczególności procesu leczenia, kilku wizyt, różnych badań, zabiegów).
7. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.

§5

Zadawanie pytań Profesjonalistom, odpowiedzi i publikacje Profesjonalisty

1. Zadając pytania Profesjonaliście, Pacjent udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na niżej wymienionych polach eksploatacji: wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, umieszczanie pytania w bazach danych lub portalach o podobnej tematyce, zwielokrotnianie techniką cyfrową lub poligraficzną, utrwalanie na cyfrowych nośnikach, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, oraz do wykorzystania pytania w celu promocji Serwisu Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie.
2. Treści odpowiedzi na zadane przez Pacjenta pytania będą formułowane lub akceptowane przez Profesjonalistę, któremu zostało zadane pytanie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie treści odpowiedzi zamieszczonej przez Profesjonalistę ani za jej zawartość merytoryczną.
3. Udzielając odpowiedzi na pytanie zadane przez Pacjenta, lub publikując artykuły popularno-naukowe czy inne teksty związane z profesjonalnym charakterem działalności zawodowej Profesjonalisty oraz charakterem Serwisu, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania/publikacji lub jej części na terytorium całego świata, na niżej wymienionych polach eksploatacji: wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, umieszczanie pytania w bazach danych lub portalach o podobnej tematyce, zwielokrotnianie techniką cyfrową lub poligraficzną, utrwalanie na cyfrowych nośnikach, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, oraz do wykorzystania pytania /publikacji w celu promocji Serwisu Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania/publikacji w Serwisie.
4. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub publikacją tekstów w Serwisie każdorazowo Profesjonalista oświadcza poprzez potwierdzenie przyciskiem, iż treści przez niego publikowane nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Profesjonalista zobowiązany jest do publikacji wyłącznie merytorycznych wypowiedzi.
5. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższych licencji.

§6

Wizytówki Profesjonalistów

1. Aby utworzyć Profil w Serwisie, Profesjonalista musi podać Usługodawcy co najmniej: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, specjalizację Profesjonalisty, numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ), a także dane adresowe i kontaktowe miejsca wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e, wraz z miejscowością i województwem.
2. Jeden Profesjonalista może mieć wyłącznie jedną Wizytówkę. Szczegółowy zakres uprawnień Profesjonalisty w zakresie modyfikacji treści Wizytówki uregulowany jest w Regulaminie Usług Premium.
3. Profesjonalista może podać inne dodatkowe informacje, a także zamieścić w Serwisie swoje zdjęcie, skany dokumentów związanych z wykonywaniem zawodu, w szczególności dyplomy, certyfikaty ukończenia kursów, specjalizacji itp. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku na czas istnienia Konta w Serwisie.
Zdjęcia zamieszczane w Serwisie muszą być prawdziwe, nie mogą mieć konotacji erotycznych, propagujących niezdrowy tryb życia, promujących używki, czy niestosownego wydźwięku wobec charakteru Serwisu i prowadzonej przez Profesjonalistę działalności zawodowej. Usługodawca może zaniechać publikacji zdjęć niespełniających powyższych kryteriów, a w przypadku zdjęć zamieszczonych już w Serwisie usunąć je. 4. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zamieszczonego przez niego zdjęcia na terytorium całego świata, na niżej wymienionych polach eksploatacji: wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, umieszczanie pytania w bazach danych lub portalach o podobnej tematyce, zwielokrotnianie techniką cyfrową lub poligraficzną, utrwalanie na cyfrowych nośnikach, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, oraz do wykorzystania zdjęcia w celu promocji Serwisu Usługodawcy i publicznego prezentowania zdjęcia w Serwisie.

§7

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług przez Pacjenta następuje poprzez rejestrację Konta w Serwisie oraz wyrażenie woli skorzystania z Usług Serwisu po założeniu Konta lub w chwili umówienia wizyty lekarskiej bez zakładania Konta.
2. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania niniejszego Regulaminu, wyrażenia zgody na związanie się jego postanowieniami i złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania zapisów Regulaminu. Każdy Profesjonalista dodatkowo zobowiązany jest do przeczytania Regulaminu Usług Premium, wyrażenia zgody na związanie się jego postanowieniami i zobowiązania do przestrzegania jego zapisów.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu prawidłowego wykonywania Usług w związku z zawartą umową o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu. W sytuacji, w której Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, uprawniony jest wyłącznie do korzystania z Serwisu jak każdy użytkownik Internetu.
4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przyjętą przez siebie Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a począwszy od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są aktualne, rzetelne i prawdziwe. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Profesjonalistą na czas nieokreślony. Profesjonalista może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Konto Profesjonalisty nie będzie widoczne w Serwisie, jednakże publikacje zamieszczone przez niego w Serwisie pozostaną w nim zgodnie z udzieloną wcześniej licencją.
8. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa z dniem usunięcia Konta zgodnie z § 8 ust. 6 poniżej. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@profesjonalnylekarz.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
9. W sytuacji, gdy Użytkownik postępuje wbrew przepisom prawa lub postanowieniom niniejszego Regulaminu, Usługodawca, wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń pod groźbą rozwiązania umowy i likwidacji Konta Użytkownika. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu Usługodawca rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, likwidując Konto Użytkownika. Konto zlikwidowane nie będzie widoczne w Serwisie, jednakże dane dotyczące aktywności Pacjenta w Serwisie w szczególności wystawiane przez niego opinie będą przechowywane na potrzeby ewentualnych postępowań spornych.

§8

Rejestracja i logowanie

1. Użytkownik może założyć Konto poprzez wprowadzenie w Serwisie wymaganych danych (minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres email, miejscowość, województwo) lub poprzez wykorzystanie danych logowania z portalu facebook.com pod warunkiem, że konto utrzymywane w serwisie facebook.com utworzone zostało z wykorzystaniem właściwych danych. W takim jednak przypadku, aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik będzie musiał podać w Koncie brakujące informacje, wymagane przez Serwis, a nie zamieszczone w portalu facebook.com.
2. Zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do osobistego korzystania z Konta i nieudostępniania go osobom trzecim, jak również do niekorzystania z Kont osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta.
3. Login do Konta jest ustalany przez Użytkownika i powinien składać się z minimum 10 znaków i może zawierać: litery i cyfry, bez znaków specjalnych. Hasło dostępu do Konta jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery.
4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej hasła dostępu do Konta Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zresetowania hasła dostępu lub zgłoszenia się do Usługodawcy celem zablokowania dostępu do Konta.
5. Odzyskanie zagubionego hasła do Konta lub odblokowanie dostępu do Konta po zablokowaniu zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem podstrony "przypomnij hasło". Po weryfikacji Użytkownika Konto zostanie odblokowane, a Użytkownik będzie mógł wybrać następujący sposób na restart hasła dostępu:
a) na adres poczty e-mail przypisany do Konta Użytkownika zostanie przesłany indywidualny odnośnik do strony internetowej umożliwiający nadanie nowego hasła do Konta, przy użyciu którego Użytkownik będzie mógł kontynuować korzystanie z Serwisu;
b) na numer telefonu Użytkownika zostanie przesłane hasło tymczasowe, które należy niezwłocznie zmienić po zalogowaniu do Konta.
6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Usługodawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta na adres e-mail: kontakt@profesjonalnylekarz.pl lub listownie na adres: ProfesjonalnyLekarz.pl ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa. Konto zlikwidowane nie będzie widoczne w Serwisie, jednakże dane dotyczące aktywności Pacjenta w Serwisie, w szczególności wystawiane przez niego opinie będą przechowywane na potrzeby ewentualnych postępowań spornych.

§9

Odpowiedzialność

a. Użytkownik lub Profesjonalista ponoszą pełną odpowiedzialność za działania niezgodne z prawem lub Regulaminem, w tym w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy zawodowej lub innej informacji poufnej, jak i za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji zamieszczonych przez Profesjonalistów w Serwisie, w szczególności w zakresie ich zgodności z aktualną wiedzą medyczną.
c. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Profesjonalistów, w tym za udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160).
d. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§10

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
2. Na czas rozpatrywania zgłoszenia publikacja opinii zostaje wycofana.
3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@profesjonalnylekarz.pl
4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
6. Reklamacje zawierające wyłącznie treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane. Wówczas Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach nierozpatrzenia reklamacji.

§11

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany w zakresie świadczonych Usług, Usługodawca może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu – o planowanych zmianach Usługodawca poinformuje każdorazowo każdego z Użytkowników nie później niż na 14 dni przed planowanym ich wejściem w życie.
2. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany Regulaminu ma on prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu. W przypadku wyraźnej akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu umowa o świadczenie Usług zachowa moc obowiązującą.
3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
4. Usługodawca i Użytkownik oraz Profesjonalista zobowiązani są do polubownego rozwiązania powstałego sporu. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia powstania sporu nie zostanie on zakończony na drodze polubownej właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Użytkowników będących konsumentami sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania konsumenta.
5. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa do znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych. Zabrania się kopiowania tych znaków bez zgody Usługodawcy.ProfesjonalnyLekarz.pl
ul. Algierska 17L/5
03-977 Warszawa

kontakt@profesjonalnylekaz.pl

Copyrights 2022 ProfesjonalnyLekarz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie preals.pl

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Twoje dane przetwarza:

PREALS sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa
KRS: 0000641513, NIP: 1132920117, REGON: 36562083700000
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł.